floodgate

2024-02-28 05:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black gikou2_1c

White AobaZero_w4367_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black Sora_Ginko

White Charlotte_Izoard

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black HoneyWaffle-37-006

White nnue1118_i9-13900KF

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black az43w4366_780m

White HoneyWaffle-58-101

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black coduck_oci_1c

White Suisho5_750_473stb_1000k

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black John

White gikou2_1c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black c1007

White AobaZero_w4367_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black test_i5-4300U

White HoneyWaffle-58-007

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black test

White 512test

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black Cendrillon3_20240228

White azw4366_irisxe

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black gikou2_1c

White az43w4366_780m

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black John

White Cendrillon3_20240228

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black Lladro

White AS

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black nnue1118_i9-13900KF

White HoneyWaffle-58-007

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black HoneyWaffle-58-101

White Charlotte_Izoard

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black coduck_oci_1c

White test

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black azw4366_irisxe

White elmo_WCSC27_479_1000k

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 04:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black Sora_Ginko

White c1007

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 03:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black HoneyWaffle-58-101

White Sora_Ginko

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-02-28 03:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black coduck_oci_1c

White John

Strategy:

Handicap: 平手

0